วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

การวิเคราะห์แบบฝึกทักษะความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย/ อรศิริ  วงศ์สิริศร

 สรุป

     การวิจัยนี้มีจุุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปปริมาณเนื้อหาและความสอดคล้องกับจุุดประสงค์ของแต่ละทักษะตามแนวการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย กลุุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบฝึกความสัมพันธ์พื้นฐานทางศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ผลการวิจัยพบว่า

1.  รูปเล่มเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง มี 16 หน้า ภาพประกอบเป็นภาพวาดลวดลายเหมือนจริง ส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ ผลไม้ ดอกไม้

2.  เนื้อหาของแบบฝึกความพร้อม มีทักษะการนับสูงสุด รองลงมาเป็นทักษะการจำแนกความเหมือนความแตกต่าง การใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน และน้อยที่สุดคือ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการเขียนเลข

3. ความสอดคล้องกับจุดประสงค์  การใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กันมีความสอดคล้องมากที่สุด รองลงมาการเรียนลำดับ

           
     แบบฝึกความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของแต่ละทักษะตามแนวการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์มีความเหมาะสมกับการนำมาใช้เป็นแบบเรียนและครูสามารถนำมาใช้เป็นการเรียนการสอนได้


                                                     


                                                            
               

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 16 วันที่ 19/02/2556

กิจกรรมการเรียนการสอน

- อาจาย์ให้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชานี้
    1. ความรู้ที่ได้มีอะไรบ้าง
         -ได้รู้หลักการ ความหมาย ความสำคัญ ในวิชานี้
         -ได้รู้วิธีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง
         - ได้รู้ว่าสื่อที่ใช้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ในคณิตศาสตร์ควรจะเป็นอย่างไร

    2. ทักษะที่ได้มีอะไรบ้าง
        -ได้เทคนิคและวิธีการสอนที่ถูกต้อง
        -ได้วิธีการทำสื่อที่หลากหลาย

    3. วิธีการสอน
         -อาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย และมีการใช้สื่อมาสอนที่หลากหลาย เช่นการสอนโดยใช้เเม๊ปปิ้ง การนำสื่อจริงมาใช้

                                                         


                                  

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 15 วันที่ 12/02/2556กิจกรรมการเรียนการสอน

วันนี้สอบสอน เรื่องอวัยวะภายนอกร่างกาย

คำแนะนำของอาจารย์

วันจันทร์ เรื่องส่วนประกอบของอวัยวะภายนอก (ชวนชม)

-การใช้คำถาม
-เด็กๆอวัยวะภายนอกมีอะไรบ้างค่ะ
-เด็กๆรู้จักอวัยวะภายนอกอะไรบ้างค่ะ
-เด็กๆบอกครูได้ไหมว่าอวัยวะภายนอกของเด็กๆมีอะไรบ้างค่ะ

สิ่งที่ต้องปรับ
-ต้องมีภาพมาแปะใช้คำเขียนไม่ได้
-ต้องเขียนชื่ออวัยวะภายนอกให้ครบ ถ้าเด็กตอบไม่ครบก็ต้องเขียนให้ครบ

วันอังคาร เรื่องลักษณะของอวัยวะภายนอก(รัตติยา)

สิ่งที่ต้องปรับ
-เราไม่จำเป็นต้องเอามาทุกอย่าง
-ให้เด็กสังเกตอวัยวะของเพื่อน(สังเกตจากของจริง)
-ให้เด็กๆดูรูปร่างของเพื่อนเเละสัมผัส สี พื้นผิว รูปทรง

วันพุธ เรื่อง หน้าที่ของอวัยวะภายนอก (นีรชา)

สิ่งที่ต้องปรับ
-เพิ่มการร้องเพลง
-ควรทำมายเเม็ฟ และมายแม็ฟต้องมีภาพติดแทนสัญญลักษ์
-บอกหน้าที่ของอวัยวะในเพลงหลังจากนั้นค่อยบอกส่วนอื่นๆ

-สรุปคืออวัยวะมีหน้าที่เเตกต่างกัน

วันพฤหัสบดี เรื่อง ประโยชน์ของอวัยวะภายนอก (จุฑามาศ)

สิ่งที่ต้องปรับ

-ต้องบอกให้ถึงประโยชน์ เช่น มือที่ให้เราสามารถถือของจากตลาดไปให้แม่ที่บ้านได้ มือสามารถทำอาหารให้เรากินได้

วันศุกร์ เรื่อง การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก (สว่างจิตร์)

สิ่งที่ต้องปรับ
-ต้องหาภาพที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
-สอนสิ่งที่ไม่มีโอกาสทำในห้องเรียน


                                                     

 


บันทึกการเรียนครั้งที่ 14 วันที่ 05/02/2556


กิจกรรมการเรียนการสอน

สอบสอนกลุ่มที่4 หน่วยเรื่องกระดุม
 วันที่ 1


นำเข้าสู่บทเรียนโดย
    1.  ครูร้องเพลง    
    2.ครูเเจกภาพที่เป็นจิกซอ รูปกระดุม ให้เด็กเป็นบางคน
    3. .ให้เด็กนำภาพที่ได้มาต่อหรือวางให้เกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์
    4. เด็กๆบอกคุณครูซิค่ะว่า เป็นภาพอะไร


ชนิดของกระดุม
   - กระดุมที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างค่ะ เด็กบอกเเละครูก็เขียนตามที่เด็กบอกไว้บนกระดาน
เด็กๆอยากทราบไหมค่ะว่าในขวดนี้มีกระดุมทั้งหมดกี่เม็ด
(อยู่ในการคาดคะเน คือการวัดเเบบไม่เป็นทางการ)
- ครูนับกระดุมในขวด
1 2  3 4 5 6 7 
ลักษณะของกระดุม
กระดุมโลหะ กับ กระดุมอโลหะ จะรู้ได้อย่างไรก็ใช้เเม่เหล็กมาดูด

วันที่ 2
  -ครูส่งกระดุมให้เด็กๆดู

วันที่ 3
  -ถามประโยชน์ของกระดุมว่ามีประโยชน์อย่างไร

วันที่ 4
   -การดูเเละรักษากระดุม
   -การนับเเละจับสีของกระดุม                                                         

บันทึกการเรียนครั้งที่ 13 วันที่ 29/01/2556


กิจกรมมการเรียนการสอน

วันนี้เรียนร่วมทั้ง 2 กลุ่ม เพราะอาจารย์นัดคุยเรื่องกิจกกรรมของคณะศึกษาศาสตร์โดยมีความรายละเอียดดังนี้

   - รำไทย (นางสาวสว่างจิตร์)
   -ร้องเพลง(นางสาวรัตติยา)
   -พิธีกร(นางสาวปราณิตา เเละนางสาวรุ่งนภา)
   -โฆษณา(นางสาวนิศาชลเเละนางสาวละไม)

การเเสดงโชว์
    -ลิปซิ้งเพลง(นางสาวจุฑามาศเเละนางสาวนีรชา)
    -เต้นประเพลง(นางสาวพลอดปภัส นางสาวเกตวดีเเละนางสาวมาลินี)
    -ละครใบ้(นางสาวอัจฉราเเละนางสาวจันทรสุดา)
    -ละครตลก(นางสาวดาราวรรณ นางสาวชวนชม เเละนางสาวณัฐชา)

ผู้กำกับหน้าม้า
    -นางสาวนฎาเเละนางสาวพวงทอง

เเละอาจารย์ถามว่าเนื้อหาที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้เราสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างไรบ้าง


                                                                    

                                                                                 

บันทึกการเรียนครั้งที่ 12/012/2556

วันอังคารที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
กิจกรรมการเรียนการสอน

เเต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน่วยของตนเอง

หน่วยเรื่องขนมไทย
วันที่ 1

จับคู่
- ภาพกับคำ เเละภาพกับตัวเลข
-รูปภาพกับรูปภาพ
-ความสัมพันธ์สองแกน

การเเยกประเภท
-ขนมชั้น รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส
-ขนมถ้วยรูปทรงกลม
-ขนมเม็ดขนุนรูปวงรี

วันที่ 2

การเเยกประเภทของขนม
นับจำนวน
จับคู่ภาพ

หน่วยเรื่องข้าว
วันที่ 1
ส่วนประกอบของต้นข้าว
ลักษณะของต้นข้าว
     -เมล็ดข้าวสารเจ้า
     -เมล็ดข้าวสารเหนียว
     -เมล็ดข้าวเหนียวดำ

วันที่2
การเก็บรักษาข้าว เพื่อไว้กินนานๆ ป้องกันมอด
ภาชนะที่เก็บข้าวมาให้เด็กดู

- ถัง
- กระบุง
- กระสอบ
- ยุ้งฉ่าง

รูปเรขาคณิตของภาชนะเก็บรักษาข้าว
-วงกลม  -สามเหลี่ยม  -สี่เหลี่ยมจัตุรัส  -สี่เหลี่ยมพื้นผ้า -ทรงกระบอก
ที่เก็บข้าวมี4 ชนิด
-เก็บข้าวไว้ในถังเด็กๆเก็บไว้ที่บ้าน
- เก็บไว้ในกระสอบเก็บเพื่อเราจะเอาไปขาย 
-ยุ้งฉ่างไว้เก็บข้าวเปลือก

หน่วยเรื่อง กล้วย
ชนิดของกล้วย
ชื่อของกล้วยเเต่ล่ะชนิด
ข้อควรระวัง
   - ผูกเรื่องเป็นนิทาน
   -ต้นกล้วยอยู่หลังบ้าน (ตำเเหน่ง)
   -เดินไปสวนหลังบ้านผ่านอะไรบ้าง
   -เอาไม้มาพยุงต้นกล้วยให้มันสูงขึ้น (สูง-ต่ำ)
   -ล้อมรั่วไม่ให้กล้วยหาย (พื้นที่)

การขยายพันธ์กล้วย
-ใช้กระดาษวัด ตัดกระดาษเป็นรูปมือ
-ขุดดิน เอาหน่อกล้วยมาปลูก พรวนดิน รดน้ำ
-ใน1เเถวมีต้นกล้วยกี่ต้น
-เเบ่งกลุ่มที่ขยายพันธ์กล้วยได้มากที่สุด